Tegenwind Buitengebied Barneveld West
Made with MAGIX
Terug

Visiewijziging gemeente Barneveld

Persbericht RES Foodvalley: Stap voor stap naar een energieneutrale Regio Foodvalley

20 februari 2020. Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Hieraan wordt onder meer gewerkt door

het maken van Regionale Energie Strategie (RES), net als in 29 andere regio’s in het land. Met de voorlopige uitgangspunten en principes voor de

concept-RES kan een serieuze stap gezet worden naar een energieneutrale regio. Op donderdag 20 februari 2020 werden 20 partijen en hun

achterbannen: zo’n 80 deelnemers, hierover bijgepraat.

In Regio Foodvalley werken acht gemeenten, twee provincies, twee en andere belanghebbenden samen aan een Regionale Energie Strategie (RES), net

als 29 andere regio’s in het land. Zij onderzoeken wat de regio kan en wil bijdragen aan het opwekken van grootschalige duurzame energie

(zonnevelden, grote zonnedaken en windturbines) in 2030. In het Awarehouse in Scherpenzeel informeerden zij hun achterban over de stand van zaken

van het werk aan de RES.

Voorlopige zoekgebieden wind- en zonne-energie

Het werken aan de concept-RES heeft tot nu tot geleid tot voorlopige zoekgebieden waar duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Die zijn

gebaseerd op twee principes. Principe 1: Benut maximaal de mogelijkheden voor zonne-energie op de minst gevoelige bestemmingen: daken,

parkeerplaatsen, geluidsschermen, stortplaatsen. Principe 2: Leg je zoekgebieden voor wind- en grootschalige zonne-energie langs infrastructuur

(wegen). Samen met wat al wordt opgewekt, wat in de pijnlijn zit en wat al in beleid is vastgelegd, kan dat tussen de 0,3 en 0,7 Terawattuur aan

duurzame energie opleveren.

Nog meer uitwerking

Er zijn ook punten zijn die meer uitwerking vragen. Zoals het verkennen van locaties voor wind in andere gebieden dan langs wegen. Of onderzoeken

of en waar windmolens in het bos kunnen. En: hoe gaan we om zonne-energie op land? Vastgesteld lokaal beleid is daarvoor uitgangspunt, zoals in Ede

en Barneveld. Daarnaast moet een kader ontwikkeld worden voor hoe je omgaat met zon op land, ook met het oog op kostbare landbouwgrond. Er

moet dus nog het nodige worden uitgedacht, waarmee de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt kan worden nog verder kan oplopen.

Meepraten en meedoen

Verder hebben de gezamenlijke energiecoöperaties en natuur- en milieufederaties van RES Foodvalley een voorstel gedaan over betrokkenheid van

inwoners bij duurzame energiebronnen. Doel daarbij is dat de bronnen voor minimaal 50% in lokaal eigendom zijn en dat inwoners vanaf het begin

kunnen meepraten.

Hoe verder

In april en mei praten de gemeenteraden, provinciale staten en het bestuur van het waterschap over de voorlopige plannen. Op 1 juni leveren de

samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk. Daarin wordt globaal beschreven in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen

worden. Deze voorlopige zoekgebieden worden in de tweede helft van het jaar weer verder uitgewerkt. Dan kan iedereen die dat wil daarop reageren.

Ook nu al kunnen inwoners meepraten. Daarvoor nemen zij contact op met de gemeente. In de kalender staat waar en wanneer er bijeenkomsten in de

buurt zijn. Op de website van RES Foodvalley is veel informatie te vinden in de bibliotheek en een uitgebreide Tijdlijn van het proces opgenomen.